ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ LOCATOR

Τοποθέτηση των locator από το γιατρό
Κινητή οδοντοστοιχία επί εμφυτευμάτων

image-145216-IMG-1.jpg?1432029244646

(locators επί του εκμαγείου εργασίας)

image-145219-IMG-3.jpg?1432029319524

(κάτω όψη της εργασίας)

image-145218-IMG-2.jpg?1432029273502

(η εργασία ενισχύεται με μεταλλικό σκελετό)

image-145220-IMG-4.jpg?1432029347626

(η εργασία τελειωμένη, πριν την παράδοση στο γιατρό)
(τα locator τοποθετούνται στο στόμα του ασθενή από το γιατρό)